Får som tittar in i kameran

Fiske i Vallsjöns FVO

Visa karta

Den drygt 700 ha stora Vallsjön hyser starka bestånd av grov abborre och gädda. Abborrfisket är kanske ett av södra Sveriges bästa, både när det gäller antal och storlek, såväl sommar som vinter. Abborre över kilosgränsen är vanligt förekommande.

Sjön har också ett starkt sikbestånd, vilket utgör en bra födobas för sjöns abborrar och gäddor. Det vanligaste fisket i sjön är spinnfiske, pimpel och trolling, men även mete från båt kan vara fångstgivande. Pimpelfiske och ismete är bäst i norra halvan av Vallsjön. Här är djupet varierande och hittar man inte fisken grunt kan man söka den djupare. Sjön har även gott om signalkräfta, men fisket efter denna är begränsat till markägare. Vallsjön är en klarvattensjö med mycket god vattenkvalitet och är en dricksvattentäkt för Sävsjö kommun. Ett exempel på den goda vattenkvaliteten är förekomsten av den nationellt rödlista blågrönalgen sjöhjortron.

Vallsjön har hög biologisk mångfald, främst beroende på en relativt artrik fisk- och fågelfauna, en stor sjöyta, samt en omväxlande strandlinje. Bland häckande fågelarter i sjön märks storlom, skäggdopping, små- och storskrake, knipa och gräsand.

Fiskarter i sjön: Abborre, Gädda, Mört, Sutare, Sik, Lake.

Visa mer

Om denna aktivitet